พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลรายงานสถานะการรับ-จ่ายเงิน บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Yingluck Shinawatra

รัฐบาลรายงานสถานะการรับ-จ่ายเงิน บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2554

รายการรับ ยอดรับบริจาค (ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากฯ) ยกมา 60,328,988.21 บาท
ยอดรับบริจาค ปี 2554 = 753,294,322.98 บาท
รวมเงินรับบริจาค 813,623,311.19 บาท
และมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 241,132.07 บาท
รวมรายการรับ 813,864,443.26 บาท

รายการจ่ายตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. จ่ายแก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต รายละ 50,000 บาท รวม 356 ราย
และกรณีบ้านเสียหายหลังละ 240,000 บาท จำนวน 138 หลัง
เป็นจำนวนเงิน 50,920,000.00 บาท
2. จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นจำนวนเงิน 325,824,560.00 บาท
3. สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านองค์กรและมูลนิธิช่วยเหลือ
ต่าง ๆ 61,000,000.00 บาท
รวมรายจ่าย 437,744.560.00 บาท

สรุปยอดคงเหลือบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2554 คือ 376,119,883.26 บาท
(อ้างอิง กองงานโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น